Trošarine

Temeljem Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) kao i Pravilnika o trošarinama (NN 64/13) energent prirodni plin je uvršten u proizvode na koje se od 01.07.2013. godine obračunava i naplaćuje trošarina. Prirodni plin prema članak 83. stavak 2. točka 1. Zakona o trošarinama, razvrstan je u proizvode obuhvaćene tarifnim oznakama KN 2710,2702 i 2704 do 2715. Sukladno članku 84. stavak 2. Zakona o trošarinama trošarinsku osnovicu čini količina prirodnog plina mjerena u megavatsatima.

Visina trošarine za prirodni plin tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00, propisna člankom 84. stavak 3. točka 6. Zakona o trošarinama i ona iznosi:
1. za pogon: 0,00 kn/MWh
2. za grijanje za poslovnu uporabu: 4,05 kn/MWh
3. za grijanje za neposlovnu uporabu: 8,10 kn/MWh

Poslovna uporaba prirodnog plina prema članku 92. stavak 1. Pravilnika o trošarinama definirana je kao uporaba od strane svake osobe koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost, bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja djelatnosti. Neposlovna uporaba prirodnog plina prema članku 92. stavak 4. Pravilnika o trošarinama definirana je kao uporaba od osoba koje se sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost ne smatraju porezni obveznici, kao što su primjerice tijela državne vlasti i tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela sa javnim ovlastima ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Uporaba energenta za grijanje sukladno članku 93.Pravinika o trošarinama odnosi se na sve primjere kada energenti izgaraju i oslobađaju toplinsku energiju bez obzira na namjenu korištenja oslobođene toplinske energije.

Sukladno odredbama spomenutog Zakona o trošarinama i Pravilnika o trošarinama, Plin Konjščina d.o.o. kao opskrbljivač prirodnim plinom krajnjih kupca, postaje obvezan obračunavati trošarinu na isporučeni prirodni plin, prema izdanim računima za obračunsko razdoblje. Posebno ukazujemo na odredbe članka 101. Zakona o trošarinama u kojima su propisane određene namjena prirodnog plina na koje se ne plaća trošarina. S tim u vezi člankom 101. Pravilnika o trošarinama propisano je da pravna ili fizička osoba koja želi nabavljati prirodni plin naprijed spomenutih tarifnih oznaka uz oslobođenje od plaćanja trošarine kao oslobođeni korisnik, mora se prijaviti u registar trošarinskih obveznika i podnijeti zahtjev za izdavanje
odobrenja za oslobođenog korisnika, carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva. Člankom 103. Pravilnika o trošarinama propisano pod kojim uvjetima opskrbljivač može isporučivati i obračunavati prirodni plin oslobođenom korisniku bez obračunate trošarine (uz naznaku na računu broja i datuma odobrenja).

Dakle u koliko ste korisnik prirodnog plina koji ispunjava uvjete za oslobođenje od plaćanja trošarine potrebno je da nam najkasnije do 20.07.2013. godine dostavite presliku odobrenja za oslobođenog korisnika izdanu od mjerodavnog carinskog ureda. Podatke odnosno dokaze iz ove obavijesti možete nam uručiti ili poslati na adresu:

PLIN KONJŠČINA d.o.o., 49282 Konjščina, Jertovec 150.

Obavijest o trošarinama